STATUT

Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej
z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

 

Statut opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.);

Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu;
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola w Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu;
 • Dzieciach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola i ich rodziców, a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono oddział w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu;.
 • Organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Kuźnia Raciborska,
 • Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.
ROZDZIAŁ 1
NAZWA PRZEDSZKOLA

§1

1. Nazwa Przedszkola brzmi:
Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.
2. Przedszkole używa pieczęci o treści:
Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 18.
3. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Słowackiego 18 w Kuźni Raciborskiej, Oddział Zamiejscowy w Turzu mieści się w budynku przy ul Raciborskiej 42.

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§2

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Słowackiego 4, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
2. Zadania organu prowadzącego reguluje Ustawa – Prawo oświatowe.
3. Przedszkole jest jednostką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.
4. Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i niniejszego Statutu.

§3

1. W Przedszkolu obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
2. Przedszkole jest jednostką oświatową, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 9 lat.
4. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.
5. Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej odbywają się w godzinach  od 800 do 1300.
6. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii w roku szkolnym określone są w arkuszu organizacyjnym Przedszkola.

§4

1. W Przedszkolu mogą być realizowane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele i specjaliści tworzą zespół.
2. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
2a. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach, której wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele i specjaliści tworzą zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
4. Dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół planujący i koordynujący kształcenie specjalne udzielane dziecku. Zajęcia z zakresu kształcenia specjalnego realizowane są na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§5

1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli, którym dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
3a. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
4. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
5. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.
5a. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 5.
6. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole:
1) zapewnia dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka;
2) umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, poprzez:
a) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi;
b) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych;
c) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy;
d) przybliżanie tradycji i kultury regionu i najbliższej okolicy;
e) organizowanie nauki religii za zgodą rodziców wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;
f) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;
g) tworzenie tradycji przedszkola;
h) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.
3) na życzenie rodziców dzieci przedszkole organizuje zajęcia z religii;
4) na życzenie rodziców dzieci przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe;
5) umożliwia korzystanie z pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci uzdolnionych oraz wykazujących opóźnienia, w celu przebadania ich przez psychologa, pedagoga, logopedę dla ustalenia prawidłowych kierunków pracy;
6) Przedszkole może przyjąć dziecko niepełnosprawne na podstawie orzeczenia lekarza leczącego i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o zdolności dziecka do przebywania w grupie rówieśniczej.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad wychowankami w czasie pobytu w przedszkolu, w trakcie wycieczek i spacerów.
3. W czasie wycieczki poza terenem miejscowości do opieki nad dziećmi Przedszkole może angażować rodziców tak, aby zapewnić na każde 8 wychowanków, co najmniej jednego opiekuna.
4. Przedszkole, we współpracy z MOPS, sprawuje indywidualną opiekę nad dziećmi, które z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebują szczególnych form opieki, w tym stałej lub doraźnej pomocy materialnej.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA

§7

1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji
3. Do zadań Przedszkola należy:
1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych  do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3a. Cele wychowania przedszkolnego można osiągnąć dzięki wspomaganiu rozwoju, wychowywaniu i kształceniu dzieci w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, i poznawczym z uwzględnieniem opisanych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać się dzieci kończące wychowanie przedszkolne.
4. Najważniejsze zadania opiekuńcze to:
1) rozpoznawanie potrzeb i możliwości fizycznych i psychicznych dzieci (prowadzenie obserwacji pedagogicznej i go dokumentowanie);
2) poznanie środowiska rodzinnego wychowanka (warunki materialne, mieszkaniowe, stosunki rodzinne, metody oddziaływań wychowawczych rodziców);
3) odbywanie grupowych i indywidualnych spotkań z rodzicami w celu przekazania informacji o dzieciach oraz o sprawach dotyczących życia w placówce;
4) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez indywidualne rozmowy i zachęcanie do korzystania z biblioteki pedagogicznej przedszkola;
5) prowadzenie na zebraniach grupowych pedagogizacji rodziców.
5. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
6. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
7. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

§8

1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy  i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
2. Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
3. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego wskazanej przez rodziców osoby i własnoręczny podpis rodzica.
4. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice lub upoważniona przez nich osoba.
5. W związku z dbałością o bezpieczeństwo dzieci, życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. W przypadku braku dostarczenia właściwych dokumentów, dziecko będzie wydawane jak pełnoprawnemu opiekunowi.
6. Upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia.
7. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.
8. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści pełnomocnictwa.
9. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców
10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
11. Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi oddziału.
12. Nauczyciel Przedszkola bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przejęcia od rodzica do momentu odbioru lub przekazania go nauczycielowi.
13. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel Przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, osobą upoważnioną do odbioru.
15. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji przedszkola nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia Dyrektora Przedszkola.
16. Dyrektor Przedszkola organizuje opiekę dziecku do czasu pracy Przedszkola.
17. Po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy Przedszkola Dyrektor lub nauczyciel powiadamia Policję.
18. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel Przedszkola.

§9

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Za jej organizację odpowiada Dyrektor przedszkola.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi.
4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) Rodzicami;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) rodziców;
2) Dyrektora Przedszkola;
3) nauczyciela;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) pomocy nauczyciela;
6) pracownika socjalnego;
7) asystenta rodziny;
8) kuratora sądowego;
9) (uchylony)
10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.

§9a

1. W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci , a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami.
2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu:
1) zajęcia podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań po;
2) spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz itp.,
3) wycieczki do zakładów pracy.
3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:
1) Poznanie siebie, gdzie dziecko:
a) określa, co lubi robić;
b) podaje przykłady różnych zainteresowań;
c) określa, co robi dobrze;
d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:
a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie,
b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,
c) wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,
d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,
e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;
3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:
a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),
b) nazywa czynności, których lubi się uczyć;
4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:
a) opowiada, kim chciałoby zostać;
b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,
c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

ROZDZIAŁ 3
ORGANY PRZEDSZKOLA

§10

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Każdemu z organów zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz jednostki oraz zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.
3. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkola są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.

 §11

1. Dyrektora przedszkola wyłania się w drodze konkursu.
2. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności Dyrektor Przedszkola:
1) jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli i pozostałych pracowników;
2) tworzy warunki do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych;
3) wspomaga nauczycieli w działaniach mających na celu podnoszenie jakości przedszkola;
4) sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
5) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej i w związku z tym organizuje i prowadzi stałe zebrania tej Rady;
6) realizuje uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej i wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
7) przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy oraz zapoznaje ze sposobami ich realizacji;
8) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania projekty eksperymentów pedagogicznych;
9) zapoznaje Radę Pedagogiczną z planowanym i realizowanym planem finansowym przedszkola, stosowanie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedstawia projekt planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej Przedszkola;
10) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami;
11) dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
12) prowadzi działania związane z awansem zawodowym nauczycieli, a w szczególności zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego, dba o prawidłowy przebieg stażu oraz jego udokumentowanie;
13) powołuje i przewodniczy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego;
14) organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
15) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
16) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli;
17) sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
18) realizuje zadania związane z opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie określone w odrębnych przepisach;
19) załatwia sprawy osobowe pracowników przedszkola;
20) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
21) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi na terenie przedszkola, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
22) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
23) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
24) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałość o czystość, estetykę i dyscyplinę pracy;
25) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno–obsługową;
26) organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęty;
27) organizuje okresowe inwentaryzacje;
28) dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Organem Prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Przedszkola;
29) Dyrektor Przedszkola opracowuje roczny plan pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola oraz przedszkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym;
30) Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola;
31) Dyrektor przedszkola może być odwołany z funkcji kierowniczej:
a) na własną prośbę;
b) z inicjatywy organu, który powierzył funkcję kierowniczą;
c) umotywowany wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
32) Dyrektor Przedszkola sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
33) Dyrektor Przedszkola wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
34) Dyrektor Przedszkola odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
35) Dyrektor Przedszkola organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
36) Dyrektor Przedszkola współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, a także z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;
37) w przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tej placówki wyznaczony przez organ prowadzący;
38) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
39) zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci.
2a. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkola;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
3. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący Przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
4. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§12

1. Rada Pedagogiczna, to kolegialny organ Przedszkola w skład, którego wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w danym roku w Przedszkolu oraz Dyrektor.
2. Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
3. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do opracowania i zatwierdzenia w drodze uchwały regulaminu swojej działalności.
4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola oraz zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez radę;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;
6) uchwalanie statutu albo jego zmian.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
2) organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy harmonogram zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz zajęć dodatkowych;
3) projekt planu finansowego Przedszkola składanego przez Dyrektora Przedszkola;
4) wnioski dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5) kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w Przedszkolu.
6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku harmonogramem zebrań oraz w miarę bieżących potrzeb.
8. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie oraz po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć w celu przedstawienia przez Dyrektora przedszkola ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Przedszkola.
9. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem oraz z inicjatywy samego przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
9a. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
9b. Na wniosek dyrektora przedszkola pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci
10. Przewodniczący Rady Pedagogicznej opracowuje roczny plan pracy rady, przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania rady, podpisuje i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz monitoruje i informuje radę o ich stopniu realizacji.
11. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków rady o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania. Ponadto przewodniczący podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej.
11a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.
12. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do czynnego udziału w zebraniach rady, składania wniosków i projektów uchwał oraz pracy w stałych lub doraźnych komisjach i zespołach powołanych przez radę.
13. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest:
1) do czynnego uczestnictwa w zebraniach rady i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany;
2) do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
3) do realizacji i przestrzegania podjętych uchwał i przyjętych postanowień. W szczególnych przypadkach losowych członek rady pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, lecz jedynie za zgodą dyrektora przedszkola.
4) do zapoznania się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem o ile nie był obecny na posiedzeniu.
13a. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
14. Podejmowanie uchwał:
1) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
2) W drodze uchwał Rada Pedagogiczna przyjmuje również wnioski;
3) Uchwały Rady Pedagogicznej mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym;
3a) Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.
4) W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego Rady;
5) Treści uchwał rady pedagogicznej powinny być wpisane w całości do księgi protokołów. Natomiast uchwały rady z zakresu nowelizacji dokumentów szkolnych powinny stanowić odrębny dokument, który powinien być załącznikiem do protokołu z zebrania.
15. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.
16. Członkowie rady dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
17. Rada Pedagogiczna wybiera spośród swoich członków protokolanta zebrania. Protokoły z zebrań rady numeruje się w obrębie roku szkolnego. Zebrania można numerować cyframi arabskimi, a uchwały rzymskimi. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać: numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie były), zatwierdzony porządek zebrania, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji), treść zgłoszonych wniosków, podjęte uchwały i wnioski oraz podpisy przewodniczącego rady i protokolanta.
18. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu.

§13

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz Przedszkola.
1) Rada Rodziców współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole;
2) Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy jednostki i zaspakajania potrzeb dzieci;
3) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Przedszkola. Ww. fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określone są w regulaminie, o którym mowa w ustępie 2.
4. Rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami do Dyrektora Przedszkola, Organu Prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem we wszystkich sprawach Przedszkola.
5. Rada Rodziców opiniuje:
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu;
2) wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego;
3) na wniosek dyrektora przedszkola podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;
4) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
6. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny.
7. Terenem działania rady rodziców jest budynek Przedszkola. Rada rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają dzieci w trakcie realizacji przez Przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
8. Do zadań Rady Rodziców należy także:
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;
2) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie i środowisku lokalnym;
3) współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 • 14.
 1. Spory między organami Przedszkola, w pierwszej kolejności rozstrzyga Dyrektor Przedszkola, biorąc pod uwagę postanowienia zawarte w niniejszym Statucie, przepisy prawa oraz dobro dziecka. W przypadku braku uzgodnienia Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu bądź sprawującemu nadzór pedagogiczny zgodnie z kompetencjami.
 2. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz jednostki na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 3. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 4. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 5. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • 15.

 

 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 2. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. Zajęcia w Przedszkolu realizowane w ramach podstawy programowej odbywają się w godzinach od 800 do 1300.
 2. Na wniosek rodziców Przedszkole może w ramach posiadanych środków finansowych organizować zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w godzinach wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej.
 3. Na wniosek Dyrektora organ prowadzący ustala czas pracy w danym roku szkolnym.
 4. Przerwa wakacyjna w miesiącach letnich ustalana zostaje corocznie w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Oddział Przedszkolny w Turzu zapewnia w jednym oddziale łączonym realizację podstawy programowej dla dzieci sześcioletnich.
 6. Przedszkole zapewnia pełne wyżywienie dzieci w oddziałach organizowanych w Kuźni Raciborskiej.
 7. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole.
 8. Wysokość opłat za świadczenia realizowane i udzielane przez przedszkole poza podstawą programową ustala organ prowadzący.
 9. Organ prowadzący ustala opłatę w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczającą poza podstawę programową.

 

 • 16.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 wychowanków.
 3. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednemu nauczycielowi zwanemu wychowawcą oddziału.
 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci  do przedszkola.
 5. Rodzice w porozumieniu z dyrektorem jednostki mają możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela.
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza oddziale prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli.
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w Przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 8. Program wybierany jest przez nauczyciela z zestawu programów zatwierdzonych do pracy z dziećmi przez MEN lub według programu autorskiego opracowanego w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej i zatwierdzonego przez organy placówki.
 9. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora Przedszkola.
 10. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego nowożytnego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 1. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor, na wniosek Rady Rodziców lub nauczyciela może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego. Zmiana jednak nie może nastąpić w ciągu trwania roku szkolnego.
 3. Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:
  • nauka religii;
  • język mniejszości;
  • język obcy, zajęcia taneczne lub umuzykalniając i inne zajęcia płatne przez rodziców.
 4. Dzieci objęte są obowiązkową nauką j. angielskiego, która odbywa się w ramach realizacji podstawy programowej, czyli w godzinach 8:00 – 13:00.
 • 17.

 

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 21 kwietnia.
 2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole do dnia 29 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

 • 18.

 

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia określa ogólny podział czasu na zabawy, zajęcia edukacyjne, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel grupy z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

 • 18a

 

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.
 2. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
 3. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 4. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.

 

 • 19.

 

 1. Przedszkole realizuje cele statutowe w oparciu o posiadaną bazę materiałową oraz teren przedszkola zagospodarowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 2. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
 • pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki,
 • placu zabaw,
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni,
 • posiłków.
 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 3. W celu realizacji programu wychowania przedszkolnego nauczyciele:
 • wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu na:
  1. zajęcia kierowane i niekierowane,
  2. czas posiłków,
  3. spacery i wycieczki,
  4. uroczystości przedszkole,
  5. spotkania z ciekawymi ludźmi,
  6. dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności (w tym zakresie mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
  7. czas przeznaczony na odpoczynek.
 • stwarzają warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego;
 • zapewniają organizację zajęć z dziećmi biorąc pod uwagę ich możliwości i potrzeby;
 • diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju;
 • organizują czynności złożone mające na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania
  i pisania (nie odbywają się z udziałem całej grupy, lecz w trakcie zabawy
  z dziećmi zainteresowanymi ich poznawaniem),
 • prowadzą zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
 • aranżują sale przedszkolne w sposób umożliwiający dzieciom:
  1. podejmowanie różnych form działania m.in. w kącikach zainteresowań,
  2. odpoczynek w miejscu do tego przeznaczonym,
  3. celebrowanie i wybieranie posiłków,
  4. podejmowanie prac porządkowych.
 • 19a
 1. W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje działające w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 2. Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 3. Współpraca Przedszkola ze stowarzyszeniem:
  • pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz dzieci;
  • wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą Przedszkola;
  • umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów dzieci;
  • wpływa na integrację dzieci;
  • wpływa na podniesienie jakości pracy Przedszkola.

ROZDZIAŁ 5

RODZICE

 • 20.

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;
 • wyboru zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć;
 • uzyskanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • dokładnej znajomości Statutu Przedszkola oraz wglądu do niego;
 • wspierania i finansowania Przedszkola;
 • aktywnego włączenia się w życie Przedszkola;
 • współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci     i rodziców;
 • wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
 1. Przedszkole co najmniej dwa razy w roku organizuje stałe spotkania z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Ponadto organizuje się inne formy współpracy z rodzicami.
 2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami, to między innymi:
 • zebrania grupowe (co najmniej dwa razy w roku);
 • konsultacje i rozmowy indywidualne (w zależności od potrzeb);
 • kącik dla rodziców (stały, systematycznie uaktualniany);
 • zajęcia otwarte (dwa razy w roku);
 • uroczystości przedszkolne (według harmonogramu).
 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Obowiązki Rodziców:
 • przestrzeganie niniejszego statutu i regulaminu Przedszkola;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez zapewniającą dziecku bezpieczeństwo upoważnioną osobę w ustalonych godzinach pracy przedszkola;
 • terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • informowanie o dłuższej niż 1 miesiąc nieobecności dziecka w przedszkolu;
 • bezzwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka;
 • współdziałanie z przedszkolem w realizacji jego zadań,
 • troszczenie się o czystość, zdrowie psychiczne, fizyczne dziecka, jego harmonijny rozwój  i przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 • zgłoszenie dziecka 6-letniego do przedszkola i zapewnienie mu regularnego uczęszczania na zajęcia.
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 21.

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1. określają przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela, ustawie o pracownikach samorządowych oraz Kodeksie pracy.

2a. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, Dyrektor Przedszkola może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w jednostce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 • 22.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczyciel systematycznie informuje rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 3. Nauczyciel diagnozuje, obserwuje dzieci i twórczo organizuje przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 4. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Przedszkola wykonują następujące zadania:

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z dziećmi lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym;

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola.


 • 23.

 

 1. Podstawowe obowiązki nauczyciela to:
 • rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, dążyć do pełni rozwoju osobowości wychowanka i własnej;
 • kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • udzielać wychowankom pomocy w oparciu o własne obserwacje, obserwacje rodziców i opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • doskonalić umiejętności dydaktyczne oraz podnosić poziom wiedzy merytorycznej;
 • współpracować z rodzicami i środowiskiem w realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego;
 • prowadzić różne formy pedagogizacji rodziców oraz przynajmniej raz na semestr zajęcia otwarte dla rodziców;
 • pracować w zespołach samokształceniowych i aktywnie uczestniczyć w ich działaniach;
 • przestrzegać zasad dyscypliny pracy;
 • szanować mienie społeczne;
 • posiadać dokumenty niezbędne do regulowania spraw osobowych i dostarczać je na żądanie organów administracyjnych przedszkola, poddawać się okresowym badaniom zdrowia;
 • działać w zakresie przewidzianym regulaminem Rady Pedagogicznej;
 • prowadzić następującą dokumentację pedagogiczną oddziału – dzienniki zajęć, plany pracy, obserwacje wychowanków w tym dokumentację pracy wyrównawczej;
 • nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowych i oświatowych.
 1. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą.

 

 • 24.

 

 1. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek:
 • Zaznajamiać rodziców z zadaniami wynikającymi z realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 • Informować rodziców – w trakcie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych, zajęć otwartych – o poziomie rozwoju dziecka i formach zachowania;
 • Organizować zajęcia otwarte dla rodziców;
 • Organizować spotkania i konsultacje indywidualne w zależności od potrzeb sytuacyjnych.
 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka;

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 

 

 

 

 • 25.

 

 1. Nauczyciel przedszkola ponosi odpowiedzialność za jakość i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i jest obowiązany:
 • pisać miesięczne plany pracy;
 • przedstawiać Dyrektorowi sprawozdania półrocznych i całorocznych dotyczących osiągnięć dzieci i nauczyciela,
 • planować współpracę dzieci pięcioletnich i sześcioletnich ze szkołą podstawową,
 • prowadzić zajęcia zgodnie z ramowym rozkładem dnia i planem miesięcznym,
 • regularnie rejestrować pracę wychowawczo – dydaktyczną w formie zapisów w dzienniku;
 • dbać o estetykę i wystrój sal i korytarzy (organizować gazetki ścienne, kąciki tematyczne).
 • prowadzić obserwacje pedagogiczne:
  1. poznać i zabezpieczyć potrzeby rozwojowe dzieci,
  2. dokumentować obserwacje dzieci.
 1. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu.
 2. Nauczyciel przedszkola powinien otaczać indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków i utrzymywać kontakt z ich rodzicami w celu:
  • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
  • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
  • włączenia rodziców w działalności przedszkola.
 3. W sytuacjach pogorszenia się zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. W sytuacjach nagłych dyrektor na wniosek nauczyciela wzywa pogotowie z równoczesnym powiadomieniem rodziców.
 • 25a

 

 1. W przypadku realizacji kształcenia na odległość nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:
 • dokumentowania pracy własnej;
 • przygotowywania materiałów, zabaw sensorycznych;
 • utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem, wytrzymując formę dialogu (a nie komunikatów);
 • zachęcania rodziny do wspólnej zabawy podczas działań plastycznych, ruchowych czy matematycznych, odnosząc się w tym propozycjach do wiedzy o potrzebach i możliwościach swoich wychowanków;
 • proponowania zajęć edukacyjnych sprzyjających zacieśnianiu rodzinnych relacji, np., podczas konstruowania gier czy wykorzystywania gotowych planszówek;
 • zapraszania rodziców do dzielenia się sukcesami osiągniętymi przez dzieci, np. poprzez publikację zdjęć;
 • przestawiania propozycji scenariuszy zajęć dydaktycznych, zestawu zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią dzieciom czas spędzany w domu;
 • przedstawianie rodzicom pomysłów na wspólne czytanie literatury i tworzenie przez dzieci prac na jej temat;
 • w miarę możliwości publikowania filmików metodycznych;
 • odsyłania do sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, portali edukacyjnych, które oferują bezpłatny dostęp;
 • zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy zdalnej poza przedszkolem;
 • przekazywania rodzicom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji;
 • przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych.
 1. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się
  z rodzicami.

 

 • 26.

 

Szczegółowe zadania innych pracowników przedszkola znajdują się w aktach osobowych pracownika.

 

 • 26a
 1. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Za organizację w/w praktyk w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor.
 3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:
  • obserwowanie zajęć;
  • asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
  • prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;
  • samodzielne prowadzenie zajęć;
  • planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.
 4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w przedszkolu.

ROZDZIAŁ 7

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 27.

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Obowiązkiem wychowanka jest:
 • szanowania siebie i innych;
 • przestrzeganie ustalonych zasad i reguł ustalonych w przedszkolach;
 • respektowanie poleceń nauczyciela;
 • szanowanie sprzętów i zabawek;
 • uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych;
 • współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania;
 • informowanie nauczyciela o wszelkich dolegliwościach.
 1. Dziecko ma prawo do:
 • akceptacji takim jakie jest oraz opieki i poszanowania godności osobistej;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak i poza nim;
 • zgłaszania nauczycielowi swoich problemów i oczekiwania od niego pomocy.
 1. Dyrektor może podjąć w porozumieniu z Radą Pedagogiczną decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola:
 • jeżeli rodzice lub opiekunowie nie wywiązują się z obowiązku odbierania dziecka w sposób ustalony w Przedszkolu;
 • dziecko nie uczęszcza do Przedszkola dłużej niż jeden miesiąc, a nieobecność nie jest usprawiedliwiona;
 • rodzic nie dotrzymał terminu płatności powyżej jednego miesiąca i pomimo wezwania do zapłaty, nie uregulował należności lub nie ustalił z dyrektorem sposobu jej uregulowania;
 • z powodu zaburzeń rozwojowych stwierdzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, które nie kwalifikują dziecka do życia w grupie rówieśniczej.
 1. Rodzicom dziecka skreślonego z listy wychowanków przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego za pośrednictwem dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. W tym okresie dziecko ma prawo uczęszczania do oddziału przedszkolnego ile nie ma rygoru wykonalności zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

ROZDZIAŁ 8

REKRUTACJA

 • 28.

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Terminy, zasady, kryteria i sposób rekrutacji dzieci do przedszkola określają co roku wytyczne organu prowadzącego.
 3. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją określa Regulamin rekrutacji.

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 29.

 

Przedszkole może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

 • 30.

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
 • 31.

 

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie przedszkola jest Rada Pedagogiczna.
 2. Nowelizacja Statutu następuje w formie Uchwały Rady Pedagogicznej.